หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง/บุคลากร
อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์
"ขวัญยโสธร"
ตำบลกำแมเ อำเภอกุดชุม
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๕๗๙๐๒๓๗ (แม่กองศรี)


ข้าวอินทรีย์
กลุ่มอินทรีย์ตำบลนาโส่
อำเภอกุดชุม
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๐๐๐๑๖๓

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรกรทุกท่าน ให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับสมุดเพื่อรองรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม โทร ๐๔๕-๗๘๙๑๐๒ e-mail : khudchum@doae.go.th และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง  
.

วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางกุหลาบ พองชัยภูมิ เกษตรอำเภอกุดชุม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
ร่วมจัดงานส่งเสริมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตร (งานลำใย)
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองแก ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นายสมเพชร สร้อยสระคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.
บ้านภูถ้ำพระ ตำบลกุดชุม จังหวัดยโสธร

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางกุหลาบ พองชัยภูมิ เกษตรอำเภอกุดชุม
เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาข้าวอินทรีย์

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นางกุหลาบ พองชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวชัชชญา สังคีรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ปี ๒๕๖๒
ณ ศาลากลาบ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นางกุหลาบ พองชัยภูมิ มอบหมายให้นางอุไร โมรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ปี ๒๕๖๒
ณ ศาลากลาบ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
 
 


แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการหมัก
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)
จัดสวนด้วยตัวเองคุณก็ทำได้
สาเหตุการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก


เกษตรอำเภอกุดชุม

กุดชุม โนนเปือย
หนองแหน คำน้ำสร้าง
นาโส่ กำแมด
หนองหมี ห้วยแก้ง
โพนงาม

SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.3 จ.ระยอง
สศก. 6 จ.ชลบุรี
จังหวัดตราด
สท.(สวทช.)

รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านไร่สวนแก้ว
บ้านทองสัมฤทธิ์ หมู่ ๑๕ ตำบลกุดชุม
โทรศัพท์ ๐๙๖-๙๕๙๔๒๓๕ (คุณต่อ)

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนเรไร
บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดชุม
โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๔๙๐๑๖๓ (พ่อเรียง)